תנאי שימוש

תנאי שימוב באתר זירת התוכן  DIAGNOSTICS IS LIFE

כללי

1. תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש“) חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת דיאסורין בע”מ ח.פ. 513724211 להלן: “Diasorin“ תחת הדומיין https://diasorin.co.il לרבות באמצעות יישומון (אפליקציה) בטלפון חכם (להלן יחדיו: “האתר“). אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין Diasorin.

2. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הנך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של Diasorin.

3. מדיניות הפרטיות של Diasorin (להלן: “מדיניות הפרטיות“) מפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות באתר, אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

4. ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. ככל שאתה ו/או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

5. הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי Diasorin ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

6. Diasorin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת, בלא להודיע על כך מראש. החברה לא תישא באחריות כלפיך בגין כל שינוי, השהייה או הפסקה של פעילות האתר.

7. Diasorin שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו באתר. לפיכך, אנו ממליצים לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע שינויים אלו מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים.

8. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, ו/או לשינויים בהם, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

9. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר.

10. השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. תוכן הדברים מתייחס לגברים ונשים כאחד. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

 

האתר

11. האתר הינו בבעלות חברת Diasorin והוא משמש כאתר תדמיתי המספק למשתמש מידע אודות החברה ומוצריה. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה מסחרית או שאיננה לצורך אישי.

קניין רוחני

12. כל הנתונים והמידע המצויים באתר- לרבות טקסטים, נתונים, תרשימים, תמונות וסרטונים, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר, שמות המותג, השמות המסחריים, עיצוב האתר, הינם רכושה הבלעדי של Diasorin (למעט סימנים מסחריים הינם בבעלות אסותא אשדוד או אילמר, ושייכים להם בלבד). שימוש באתר ובשירותים המסופקים על ידי Diasorin באתר לא יקנה רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של Diasorin. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של Diasorin.

הגבלת אחריות

13. Diasorin עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חוויית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין לתקלות ו/או בעיות ומעת לעת עשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר.

14. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ('As Is' ו- 'As Available'). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לציפיות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינו עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

15. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים באתר או בכל תוכן ו/או שירות בו או בכל שימוש בהם ולרבות אך מבלי לגרוע:

– בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

– הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

– שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

– כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

– הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, כתוצאה משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

– נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

16. Diasorin לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים, דעות ו/או אי-דיוקים העלולים להתרחש ו/או להתפרסם באתר ו/או כתוצאה משימוש באתר.

17. שיבוש בקליטת פרטי משתמש במחשבי החברה, מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש.

18. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 

שיפוי

19. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, ולקיים תנאי שימוש אלו.

20. המשתמש מסכים ומתחייב לפטור את Diasorin מכל אחריות ולשפות ולפצות אותה את Diasorin, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרם למי מהם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד Diasorin ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או כתוצאה משימושו (מכל סוג שהוא) באתר.

שימוש באתר ותכניו

21. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (as is), בהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. Diasorin לא תהא אחראית באופן כלשהו, במפורש או במרומז, בגין תכונות, שירותים ו/או בגין החומרים באתר, תוכנם ואופיים, ולא תהא אחראית לתקינות האתר ו/או למקרים בהם יופרו זכויות באמצעות שימוש באתר.

22. Diasorin עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או ברציפות בלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. Diasorin לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור.

23. Diasorin לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים, משתמשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

24. ללא הרשאה כתובה מראש על-ידי Diasorin, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

– לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

– להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

– להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

– להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או גורעים דבר כלשהוא.

– לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

– לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע.

– שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

25. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

26. Diasorin שומרת על זכותה להפסיק את הפעילות של כל משתמש באתר, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק – אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי השימוש, וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים העומדים לרשותה על פי דין. Diasorin תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות גילוי זהותו של אדם אשר עשה שימוש באתר.

27. אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך, מכל סוג שהוא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו Diasorin קשורה לאדם כלשהו ו/או ישות כלשהי, או ש- Diasorin מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של Diasorin או מי מטעמה ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בדומיין https://diasorin.co.il ולא לדפים שאינם בדף הבית; אין להציג את האתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר.

28. לצורך מסירת הודעה על רצון המשתמש להפסיק לקבל דיוור רשאי המשתמש לפנות לכתובות שלהלן או לחלופין ללחוץ על הקישורית בדיוור המאפשרת את הפסקתה:

בדואר רשום לפי הכתובת: דיאסורין, המלאכה 21 ראש העין.

בדואר אלקטרוני לכתובת: info.israel@diasorin.it

חריגה של Diasorin מתנאי השימוש

29. במידה ותחליט Diasorin לחרוג מתנאי השימוש לטובת המשתמש, במקרים שייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו אופן או באופן דומה בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של Diasorin בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת, דומה או שונה מההפרה שעליה הביעה את ויתורה כאמור. הימנעות של Diasorin ו/או של מי מטעמה מלממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא תחשב כוויתור על זכויות או תנאים אלה.

 

שינויים

30. Diasorin שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולעדכן את תנאי השימוש בציון תאריך עדכונם באתר, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. על המשתמש האחריות הבלעדית לשוב ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצד המשתמש לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות העדכניים שפורסמו באתר.

המחאת זכויות

31. Diasorin רשאית להמחאות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

דין וסמכות שיפוט

32. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בישראל תהא סמכות השיפוט המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט קבילה כי הוראה כלשהי מבין כלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה, אותה הוראה תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

 

יצירת קשר

33. לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרות המשתמש ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת הודעת דוא”ל ל- israel@diasorin.it

34. כמו כן, באפשרות המשתמש ליצור קשר עם Diasorin בדואר שימוען ל-דיאסורין, רח’ המלאכה 21, ראש העין.